FAQs - Vietnamese - LaunchVic

Sơ lược về LaunchVic

Sứ mệnh của chúng tôi

Dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối toàn cầu bằng cách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư phát triển bền vững và mang lại lợi ích kinh tế và văn hóa cho cả Victoria lẫn Australia.

Chúng tôi là ai

LaunchVic là cơ quan khởi nghiệp của Victoria.
Chính phủ Victoria đã thành lập cơ quan chúng tôi vào tháng 3 năm 2016 với tư cách là cơ quan độc lập chịu trách nhiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Victoria.

Chúng tôi làm gì

LaunchVic đang dẫn đầu sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp được kết nối toàn cầu.
Với sự giúp đỡ của các nhà sáng lập khởi nghiệp, các doanh nhân và nhà đầu tư, các công ty và trường đại học, chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp có thể củng cố nền kinh tế, khuyến khích thêm nhiều người cùng làm việc và cho các công ty khởi nghiệp, và đại diện cho tất cả người dân Victoria.
Trọng tâm của chúng tôi là các lĩnh vực tài trợ, xây dựng cộng đồng và sự công nhận toàn cầu cho hệ sinh thái khởi nghiệp Victoria.

Các câu hỏi thường gặp

Có thắc mắc? Hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi làm và các chương trình chúng tôi đã tài trợ.

Sơ lược về LaunchVic (About LaunchVic)

LaunchVic làm những gì?

LaunchVic muốn giúp hệ sinh thái khởi nghiệp của Victoria phát huy hết tiềm năng như là trung tâm đa dạng và được công nhận trên toàn thế giới về hoạt động khởi nghiệp. Mặc dù chúng tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, nhưng hệ sinh thái này sẽ không tồn tại nếu không có các nhà sáng lập và nhà đầu tư. Chúng tôi muốn thấy thêm nhiều nhà sáng lập có ý tưởng lớn và có tầm hoạt động toàn cầu; chúng tôi muốn phát triển một cộng đồng nhà đầu tư mạnh mẽ hơn, chúng tôi muốn làm việc với những người sáng lập hiện tại để bảo đảm họ có cơ hội thành công tốt nhất và chúng tôi muốn các công ty khởi nghiệp kết nối tốt hơn với các doanh nghiệp.

Quý vị định nghĩa công ty khởi nghiệp là gì?

LaunchVic định nghĩa các công ty khởi nghiệp là các doanh nghiệp trẻ dựa trên công nghệ, sử dụng sự đổi mới để nhanh chóng mở rộng quy mô và nắm bắt thị trường toàn cầu. Ví dụ về công nghệ bao gồm: phần mềm / ứng dụng, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối, sản xuất tiên tiến & robot, Internet Vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu lớn, thực tế ảo / tăng cường, in 3D, vật liệu tân tiến, hệ gen học & khoa học đời sống (bao gồm BioTech & MedTech) và xe tự điều khiển.

Quý cơ quan có tài trợ các công ty khởi nghiệp hay không?

Không, không trực tiếp. LaunchVic đầu tư vào cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và doanh nhân khởi nghiệp ở Victoria. Vai trò của chúng tôi là tăng cường sự cạnh tranh, hợp tác và chất lượng trong hệ sinh thái và ủng hộ lĩnh vực này. LaunchVic đặc biệt tìm cách đầu tư vào các chương trình giúp các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh của họ.

Hệ sinh thái khởi nghiệp là gì?

Hệ sinh thái khởi nghiệp có gồm có các nhà sáng lập, nhà đầu tư, nhân viên khởi nghiệp, tổ chức cộng đồng, công ty và chính phủ. Làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể hợp lực tạo ra một hệ thống các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô thành công, góp phần tạo công ăn việc làm và Tổng sản phẩm quốc nội.

Tài trợ và khoản trợ cấp (Grants and Funding)

Liệu quý cơ quan sẽ tiếp tục tài trợ như một phần của sách lược mới của mình hay không?

LaunchVic sẽ tiếp tục tài trợ các nhà cung cấp dịch vụ và các chương trình giải quyết những lỗ hổng hoặc nhu cầu cụ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với kế hoạch sách lược của chúng tôi.

Liệu sẽ có các đợt tài trợ cụ thể như một phần của sách lược mới của LaunchVic hay không?

LaunchVic vẫn sẽ cung cấp các cơ hội tài trợ cạnh tranh cho các nhà cung cấp dịch vụ và các chương trình phù hợp với kế hoạch sách lược của chúng tôi. Thông tin về những cơ hội này sẽ tiếp tục được phổ biến đến cộng đồng khởi nghiệp thông qua các kênh kỹ thuật số của LaunchVic.

Liệu quý cơ quan vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp như một phần của trọng tâm sách lược mới của mình hay không?

Đúng. Theo sách lược của chúng tôi, chúng tôi sẽ ưu tiên các thế mạnh của lĩnh vực tại Victoria như một phần của kế hoạch nhằm chứng kiến nhiều công ty khởi nghiệp phát triển thành quy mô lớn hơn.

Tôi có thể nộp đơn xin tài trợ như một phần của sách lược mới nếu tôi là người nhận khoản tài trợ của LaunchVic hiện tại hay không?

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện của quý vị có thể sẽ phụ thuộc vào giai đoạn của dự án hiện tại của quý vị và những gì quý vị nộp đơn xin.

Chương trình tôi đề xuất không phù hợp với danh mục hội đủ điều kiện, tôi vẫn có thể nộp đơn xin hay không?

Không, xin lỗi, các đợt tài trợ của chúng tôi nhắm mục tiêu cụ thể để giải quyết nhu cầu và tận dụng thế mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp hiện tại ở Victoria. Các chương trình không phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi (như đã mô tả trong các Nguyên tắc Cấp Tài trợ trong mỗi đợt) không đủ điều kiện để nộp đơn xin.

Có thể nộp nhiều hơn đơn xin hay không?

Có, có thể nộp nhiều hơn đơn xin, tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị nên tập trung vào một đơn xin nổi bật chứng tỏ rõ ràng cách quý vị và nhóm của quý vị có thể củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp ở Victoria.

Tôi đã nộp đơn xin ở đợt trước và muốn nộp đơn lại – tôi có cần phải nộp đơn lại hay không?

Có, các đơn xin không thành công có thể nộp lại thông qua hệ thống nộp đơn trực tuyến LaunchVic, miễn là chương trình của quý vị vẫn hội đủ điều kiện theo các nguyên tắc của đợt mới. Tất cả các đơn xin nộp lại phải sửa đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chính cho đợt mới.

Tôi hiện là người nhận khoản tài trợ của LaunchVic, tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn xin hay không?

Có lẽ. Một số người nhận khoản tài trợ của LaunchVic hiện tại có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn xin trong các đợt mới. Hãy đọc bản PDF các Nguyên tắc Cấp Tài trợ và Câu hỏi thường gặp cho Đợt Cấp Tài trợ cụ thể để xác định quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

LaunchVic sẽ thực hiện những đợt cấp tài trợ nào khác trong tương lai?

Điều này còn tùy. LaunchVic sẽ tiếp tục tạo cơ hội tài trợ thường xuyên, bao gồm các đợt cấp tài trợ, để hỗ trợ các chương trình sẽ phát triển cộng đồng khởi nghiệp địa phương. Các cơ hội tài trợ sẽ giải quyết các nhu cầu hoặc lỗ hổng cụ thể trong hệ sinh thái, như tăng cường sự đa dạng và bao gồm tất cả mọi người hoặc tận dụng thế mạnh của chúng ta với tư cách là một tiểu bang.

Liệu quý cơ quan sẽ thực hiện một đợt cấp tài trợ mở khác hay không?

Có lẽ. Nhưng trên hết, chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ các nhà sáng lập và nhà đầu tư, đồng thời giải quyết mọi thất bại thị trường đã xác định được đang kìm hãm sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ở Victoria. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 – 2019, các chương trình của chúng tôi sẽ được quyết định bởi sự phát triển của chính hệ sinh thái và những gì công trình nghiên cứu tiếp tục của chúng tôi cho chúng tôi biết sẽ cần tiếp tục phát triển.

Các chương trình (Programs)

LaunchVic có cung cấp sự bảo trợ cho cộng đồng hay không?

Chúng tôi đang xem xét lại cách thức bảo trợ của chúng tôi và có lẽ sẽ không thực hiện bất kỳ chương trình bảo trợ lớn nào trong năm tài chính hiện tại.

Quý cơ quan đã xác định các lĩnh vực trọng tâm sách lược cho sách lược mới của mình như thế nào?

Công trình nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện đem lại cho chúng tôi những hiểu biết có giá trị về những lỗ hổng và cơ hội tồn tại trong hệ sinh thái khởi nghiệp Victoria. Chính công trình nghiên cứu này đã hình thành cơ sở cho sách lược mới của chúng tôi.

LaunchVic tài trợ những loại chương trình nào?

LaunchVic đầu tư vào các tổ chức cung cấp giáo dục, tăng tốc, ươm tạo, cố vấn, cuộc thi, sự kiện hoặc các chương trình khác hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở Victoria có tiềm năng tác động cao, sử dụng sự đổi mới và/hoặc giải quyết các thị trường có thể mở rộng.

Tôi là người sáng lập công ty khởi nghiệp – làm cách nào để nộp đơn cho các chương trình mà quý cơ quan tài trợ?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin cặn kẽ về các chương trình chúng tôi đã tài trợ và cách nộp đơn trong phần Tài liệu Khởi nghiệp tại trang mạng này.

Quý cơ quan tiến hành các chương trình bằng ngôn ngữ nào và tôi có thể nộp đơn xin bằng ngôn ngữ của mình hay không?

Tất cả các đơn xin và chương trình của chúng tôi đều được thực hiện bằng tiếng Anh, trừ trường hợp đã quảng cáo khác đi. LaunchVic có thể sắp xếp dịch vụ phiên dịch để họ hỗ trợ đơn xin của quý vị.